ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-222

Language both reflects and shapes the human world. [“Fame and Fortune. Letters to Michael Kandel”]

Język zarazem odzwierciedla oraz kształtuje świat człowieka. [“Sława i Fortuna”]

Related Posts

Leave a comment